Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 marca 2008 r.
I SA/Kr 765/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Śmiałowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie: po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku "L" sp. z o.o. w T. w upadłości o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej, z dnia (...), nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego postanawia: oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek "L" sp. z o.o. w T, w upadłości, o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej, z dnia (...), nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego Jak wynika z "oświadczenia o majątku i dochodach" "L" sp. z o.o.

w T, w upadłości, posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł. Nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości oszacowane zostały przez biegłego na kwotę 163.000 zł natomiast ruchomości nie posiadają wartości handlowej. Podmiot posiada dwa konta w (...) Banku S.A. Na jednym zgromadzona jest kwota 21.781 zł. a na drugim kwota 91.766,86 zł.

Zdaniem orzekającego wniosek strony skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie.

Przyznanie prawa pomocy osobie prawnej może nastąpić, gdy wykaże ona, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym) lub gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. (prawo pomocy w zakresie częściowym) - por. art. 246 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,Dz. U. z dnia 30 września 2002 r. Nr 153, poz. 1270.

Podkreślić więc należy na wstępie, iż instytucja przyznania prawa pomocy osobie prawnej (w przedmiotowym przypadku zwolnienia od kosztów sądowych) ma charakter fakultatywny.

Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Warto zauważyć ponadto, iż zwolnienie od kosztów sądowych jest odstępstwem od ogólnej zasady przewidzianej w art. 199 ww. ustawy zgodnie, z którą strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie (...)

W przedmiotowej sprawie syndyk podnosi, iż nie prowadzi, żadnej działalności gospodarczej, nie posiada stałych dochodów a majątek upadłego nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzytelności dochodzonych w postępowaniu upadłościowym. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że do tej pory zarówno w niniejszej sprawie jak i sprawie o sygn. akt. I SA/Kr 766/06 uiszczane były opłaty sądowe. Wygospodarowywanie środków finansowych przez stronę skarżącą było więc możliwe.

Podkreślić też wypada, że zasadność wniosku o przyznanie prawa pomocy powinna być rozpatrywana w dwóch aspektach - z uwzględnieniem z jednej strony wysokości obciążeń finansowych, jakie strona musi ponieść w konkretnym postępowaniu, z drugiej zaś strony jej możliwości finansowych. Zgodnie natomiast z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi czyli połowę z kwoty 500 zł to jest 250 zł. Tak więc strona skarżąca w obu sprawach toczących się przed tut. Sądem (o sygn. akt. I SA/Kr 765/06, i I SA/Kr 766/06) zobowiązana będzie do uiszczenia łącznie 500 zł. Kwota ta jest zdaniem orzekającego w zasięgu możliwości finansowych strony skarżącej, zwłaszcza że na jednym koncie posiada ona kwotę 21.781 zł. a na drugim kwotę 91.766,86 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 244 § 1, art. 245 § 3,art. 246 § 2 pkt 2), w zw. z art. 258 § 2, pkt 7) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 30 września 2002 r. Nr 153, poz. 1270) orzeczono jak w sentencji.