Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2901756

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 września 2011 r.
I SA/Kr 760/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie:, Przewodniczący Sędzia: WSA Urszula Zięba (spr.), Sędzia: WSA Piotr Głowacki, Sędzia: WSA Paweł Dąbek, Protokolant: Aleksandra Osipowicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2011 r., sprawy ze skargi Rady Powiatu Gorlickiego, na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, z dnia 2 marca 2011 r. Nr KI-411/89/11, w przedmiocie częściowego stwierdzenia nieważności uchwały nr III/19/2011 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 r. - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.