Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 29 lipca 2008 r.
I SA/Kr 754/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia pełnomocnika skarżącego J. T. - adwokata J. M. w zakresie kosztów postępowania w sprawach ze skarg J. T. na postanowienia Prezydenta Miasta z dnia (...)., nr (...) w przedmiocie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości z tytułu karty podatkowej z dnia (...)., nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu karty podatkowej oraz na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) marca 2008 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik skarżącego J. T. wniósł zażalenie na postanowienie w zakresie kosztów objęte wyrokiem tut. Sądu z dnia 14 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 754/06, wnosząc o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy, kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej skarżącemu w wysokości według norm prawem przewidzianych. Postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2008 r. Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie przyznał pełnomocnikowi wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 732 zł, zawierającej podatek od towarów i usług w wysokości 123 zł W związku z tym zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2008 r. pełnomocnik został wezwany do oświadczenia w terminie 14 dni, czy podtrzymuje zażalenie w zakresie kosztów. Z treści pisma z dnia (...) czerwca 2008 r. wynika, iż pełnomocnik cofnął zażalenie dotyczące kosztów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie podkreślenia wymaga, że art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przewidujący możliwość cofnięcia skargi przez stronę, znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu zażaleniowym, na mocy odesłań zawartych w art. 197 § 2 i art. 193 powołanej ustawy. Cofnięcie zażalenia wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie zażalenia za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby pozostawienie w obrocie prawnym postanowienia dotkniętego jedną z wad uzasadniających stwierdzenie jej nieważności.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w niniejszej sprawie nie zachodzą wymienione w tym przepisie przesłanki niedopuszczalności cofnięcia zażalenia.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 w związku z art. 197 § 2 i art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.