Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
I SA/Kr 754/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Śmiałowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie: po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie skargi na postanowienie Prezydenta Miasta, z dnia (...) nr (...), w przedmiocie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości z tytułu karty podatkowej, z dnia (...). nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu karty podatkowej oraz na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym postanawia: przyznać adwokatowi X. K. wykonującemu zawód w Kancelarii Adwokackiej znajdującej się w K. przy ul. K. wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 292,80 zł - zawierającej podatek od towarów i usług w wysokości 52,80 zł.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia (...). 01. 2007 r. do sygn. akt I SA/Kr 754/06 i sygn. akt I SA/Kr 755/06 przyznał stronie skarżącej prawo pomocy m.in. w zakresie ustanowienia adwokata. Na tej podstawie Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej dnia (...).07.2007 r. wyznaczył pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata X. K. do sprawy o sygn. I SA/Kr 754/06 a dnia 26 lipca 2007 r. również do sprawy o sygn. akt I SA/Kr 755/06.

Strona skarżąca - J. T. udzielił właściwego pełnomocnictwa adwokatowi X.K. do reprezentowania go w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed WSA w Krakowie w sprawie skargi na postanowienie Prezydenta Miasta z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu karty podatkowej (której to sprawie nadana była sygn. akt. I SA/Kr 755/06)

Następnie X. K. udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego do prowadzenia tej sprawy adwokat A. K.

Dnia (...).12.2007 r. WSA w Krakowie na rozprawie postanowił połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt. I SA/Kr 754-56/06 i prowadzić je pod sygn. akt. I SA/Kr 754/06.W tym samym też dniu WSA w Krakowie wydał wyrok oddalający skargi.

Dnia (...).04.2008 r. wpłynęła skarga kasacyjna od przedmiotowego orzeczenia, zawierająca wniosek o zasądzenie według norm przepisanych, kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu. Adwokat A. K. oświadczyła również, że koszty te nie zostały w żadnej części pokryte.

Zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu)

Pełnomocnik strony skarżącej wywiązał się z powierzonych mu obowiązków.

W związku z tym orzecznik przyznał pełnomocnikowi wynagrodzenie w kwocie 240 zł na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 z p.zm.) podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług ustaloną w oparciu o art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r., nr 54, poz. 535) w zw. z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono na podstawie art. 258 § 2, pkt 8) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 30 września 2002 r. Nr 153, poz. 1270)