Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2006 r.
I SA/Kr 752/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia 8 marca 2006 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. postanawia - skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Radca Prawny E. K. występujący jako pełnomocnik A. W. sporządził i złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia 8 marca 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej nr (...) oraz poprzedzającej ją decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej w (...)

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania, albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Z treści § 2 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wynika, iż w sprawach dotyczących decyzji wydanych w trybie stwierdzenia nieważności pobiera się wpis stały w wysokości 200 zł.

Zatem nie uiszczenie wpisu stałego przez pełnomocnika skarżącego skutkowało odrzuceniem skargi.

Z tego względu orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 127).