Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3085726

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 stycznia 2020 r.
I SA/Kr 734/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) kwietnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 1 lipca 2019 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia, doręczono skarżącemu w dniu 18 września 2019 r. pomimo to powyższy brak nie został do tej pory uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Z kolei zgodnie z przepisem art. 219 § 1 p.p.s.a. opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Przy czym zgodnie z art. 220 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący, pomimo wezwania, nie uiścił wymagane wpisu, tym samym skarga podlega odrzuceniu, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.