I SA/Kr 732/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2487486

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 maja 2018 r. I SA/Kr 732/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: Michał Śmiałowski po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. Z., o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skarg na postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K., z dnia 8 czerwca 2017 r., nr (...), (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne, oraz nr (...), (...), w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zarzutu na prowadzone postępowanie egzekucyjne, postanawia: odmówić ustanowienia adwokata

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek P. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, w sprawie ze skarg na postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K., z dnia 8 czerwca 2017 r., nr (...), (...), w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne, oraz nr (...), (...), w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zarzutu na prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zdaniem orzekającego wniosek nie może być uwzględniony.

Zgodnie z art. 246 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego można ustanowić dla strony, która nie zatrudnia lub nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym. Nie dotyczy to adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego ustanowionego na podstawie przepisów o prawie pomocy.

Tymczasem ze znajdującego się w aktach pełnomocnictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. wynika, że obejmuje ono reprezentowanie strony przed sądami administracyjnymi we wszystkich instancjach w sprawie. Adwokat w dalszym ciągu reprezentuje stronę i aktywnie uczestniczy w incydentalnym postępowaniu o przyznanie prawa pomocy. Nie ma też żadnego formalnego dowodu, iż ten stosunek pełnomocnictwa wygasł. Stąd biorąc pod uwagę art. 246 § 3 ww. ustawy oraz fakt, iż pełnomocnikiem strony jest profesjonalista rozstrzygnięcie pozytywne dla strony nie jest możliwe.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 246 § 3, w zw. z art. 258 § 1 i 2, pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.