Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2006 r.
I SA/Kr 709/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 marca 2006 r., Nr (...) w przedmiocie postępowania egzekucyjnego postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik E. S. złożył w dniu (...) kwietnia 2006 r. (data nadania w Urzędzie pocztowym (...) kwietnia 2006 r.) skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 marca 2006 r. Nr (...) w przedmiocie pozostawienia zarzutów na postępowanie egzekucyjne bez rozpoznania.

Od skargi nie został uiszczony należny wpis sądowy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Stosownie do art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym (tj. skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia, skargi o wznowienie postępowania) pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżania są należności pieniężne, a w innych pobiera się wpis stały. Z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193 ze zm.) wynika, iż wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, których przedmiot dotyczy należności pieniężnych objętych zaskarżonym aktem, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca. Wobec powyższego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 powołanego powyżej rozporządzenia, pełnomocnik działający imieniem skarżącej Spółki winien uiścić wpis stały w wysokości 100 zł, czego nie uczynił.

Zgodnie z art. 221 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone,

pozostawia się bez rozpoznania, albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Co prawda § 5 ust. 2 powołanego rozporządzenia stanowił, iż wpis stały os skargi wnoszonej przez adwokata lub radcę prawnego uiszcza się na wezwanie (gotówką do kasy sądu lub na rachunek bankowy tego sądu) po przekazaniu skargi sądowi, jednak Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 7 marca 2006 r. sygn. akt SK 11/05 orzekł, iż § 5 ust. 2 powołanego rozporządzenia jest niezgodny z art. 221 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 2 Konstytucji. Wyrok ten został ogłoszony w dniu 17 marca 2006 r. w Dz. U. Nr 45 poz. 322.

Zatem, skoro w niniejszej sprawie skarga została wniesiona przez pełnomocnika w dniu (...) kwietnia 2006 r., a więc po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to pełnomocnik, będący adwokatem winien uiścić należny wpis bez wezwania sądu.

Ponieważ jednak tego nie uczynił, skargę odrzucono na podstawie art. 221 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 127).