Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 sierpnia 2006 r.
I SA/Kr 708/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 marca 2006 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2000 - 2001 postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący został wezwany zarządzeniem z dnia 9 maja 2006 r. do uzupełnienia braków skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie doręczono matce skarżącego w dniu 17 maja 2006 r., pomimo to wyżej wymieniony brak nie został uzupełniony.

Zgodnie z treścią art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 póz 1270 z późniejszymi zmianami) w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od niego zależy wysokość opłaty. W przypadku gdy brak ten, pomimo wezwanie sądu, nie zostanie uzupełniony skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 wyżej powołanej ustawy.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji w oparciu o powyższe przepisy, z tym ze postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym zgodnie z art. 58 § 3 powołanej wyżej ustawy.