Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817063

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
I SA/Kr 707/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Michna, Sędziowie: WSA Maja Chodacka (spr.), WSA Waldemar Michaldo, Protokolant: specjalista Bożena Piątek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2016 r., sprawy ze skargi M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.