Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2006 r.
I SA/Kr 707/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. i M. J. - P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 3 marca 2006 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji wydanej w sprawie określenia podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: - skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Radca Prawny G. T. występujący jako pełnomocnik M. P. i M. J. P. sporządził i złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 3 marca 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia (...).10.2005 R. NR (...).

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania, albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Z treści § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wynika, iż w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym pobiera się wpis stały w wysokości 100 zł.

Zatem nie uiszczenie wpisu stałego przez pełnomocnika skarżącego skutkowało odrzuceniem skargi.

Z tego względu orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270).