Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 sierpnia 2006 r.
I SA/Kr 700/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Józef Michaldo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 2 marca 2006 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z dyspozycją art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Skarżący w dniu (...) marca 2006 r. otrzymał zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej wraz z pouczeniem o przysługującym mu uprawnieniu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Termin 30 dni do wniesienia skargi upłynął (...) kwietnia 2006 r. Skarga została złożona w dniu (...) kwietnia 2006 r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym), w więc po terminie. Skarga nie zawiera wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Skarżący nie wskazuje żadnych okoliczności, które spowodowały przekroczenie terminu do wniesienia skargi.

Ponieważ skarga została wniesiona po upływie terminu do jej złożenia, należało ją odrzucić na mocy art. 56 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, który stanowi, że sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej złożenia.