Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2914517

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 września 2010 r.
I SA/Kr 697/08

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie:, Przewodniczący Sędzia: WSA Grażyna Firek (spr.), Sędzia: WSA Maja Chodacka, Sędzia: WSA Piotr Głowacki, Protokolant: Aleksandra Osipowicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2010 r., sprawy ze skarg L. G. przy uczestnictwie M. G., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 10 marca 2008 r. Nr (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 i 2002 rok - skargi oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.