Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 maja 2006 r.
I SA/Kr 688/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.SA w J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 6 marca 2006 r. Nr (...) w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatkowej postanawia: - skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Przepis ten nie wymaga przy tym aby osoby te były skutecznie ustanowione pełnomocnikiem.

Przez opłatę stałą należy natomiast rozumieć te przypadki gdy jej wysokość jest stała i jednakowa. Pobiera się ją zgodnie z art. 231 powołanej wyżej ustawy w przypadku gdy przedmiotem zaskarżenia nie są należności pieniężne. Katalog tych przypadków zawiera § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

W omawianej sprawie radca prawny złożył skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 6 marca 2006 r., którym utrzymano w mocy postanowienie Burmistrza Miasta T.z dnia (...) listopada 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatkowych. Skarga ta, jak wynika z § 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia. podlega opłacie stałej, która nie została jednak uiszczona. Z tego względu orzeczono jak w sentencji na podstawie wyżej powołanych przepisów.