Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 sierpnia 2007 r.
I SA/Kr 687/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Znamiec.

Sędziowie: NSA Józef Gach, Asesor, WSA Jarosław Wiśniewski (spr).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia 2007 r., sprawy ze skargi M. Ć., na postanowienie Dyrektora Izby Celnej, z dnia 3 marca 2006 r. nr (...), w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Celnego, skargę oddala

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik Skarżącego M. Ć. wnosząc odwołanie od decyzji naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) stycznia 2006 r. nr (...) w sprawie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za marzec 2005 r. w kwocie (...) zł złożył jednocześnie wniosek o wstrzymanie wykonania w całości przedmiotowej decyzji. Wniosek ten uzasadniono istotnymi uchybieniami zaskarżonej decyzji oraz tym, iż skarżący nie jest w stanie wpłacić kwoty zaległości określonej zaskarżoną decyzją.

Postanowieniem z dnia (...) lutego 2006 r. nr (...) Naczelnik Urzędu Celnego wydał postanowienie odmawiające wstrzymania wykonania swej decyzji z (...) stycznia 2006 r. nr (...).

Na postanowienie zostało złożone zażalenie do Dyrektora Izby Celnej.

Dyrektor Izby Celnej postanowieniem z dnia 3 marca 2006 r. nr (...) utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji uznając, iż prawidłowo organ podatkowy ocenił stan faktyczny i prawny przedmiotowej sprawy. W uzasadnieniu postanowienia podkreślono, iż lakoniczne uzasadnienie wniosku brakiem możliwości wpłaty zaległości podatkowej, nie zostało poparte jakimikolwiek dowodami potwierdzającymi fakt, iż stan majątkowy podatnika nie pozwala na uiszczenie (przed wydaniem decyzji ostatecznej przez organ odwoławczy) podatku akcyzowego w kwocie (...) zł, należnego Skarbowi Państwa z tytułu dokonania przez podatnika sprzedaży samochodu przed jego pierwszą rejestracją na terenie kraju za kwotę (...) zł. Podkreślono, że każdorazowe wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej podatnikowi wysokość należnego podatku wiąże się z koniecznością uiszczenia należnego podatku przez zobowiązanego do tego świadczenia podatnika.

Na to rozstrzygnięcie została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w której skarżący zarzucił naruszenie art. 224 § 2 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu skargi podkreślono, iż skarżący ma niewątpliwie ważny interes w tym aby wykonalność przedmiotowej decyzji została wstrzymana do jej prawomocnego rozstrzygnięcia. Wskazuje na to łączna kwota zobowiązania sięgająca (...) zł. Jest to duże obciążenie finansowe dla skarżącego, gdyż otrzymuje on emeryturę w kwocie (...) zł i nie posiada majątku. Skarżący jest osobą schorowaną ma problemy z ruchem co łączy się z koniecznością wydatkowania na lekarzy.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał swoje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając niniejszą sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Dokonując kontroli zaskarżonego postanowienia pod względem jego zgodności z prawem w świetle art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. -Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), stwierdzić należy, iż wbrew zarzutom skargi postanowienie to nie narusza ani przepisów prawa materialnego, ani też przepisów postępowania w stopniu uzasadniającym jego uchylenie. Skarga nie zasługuje zatem na uwzględnienie. Postępowanie podatkowe cechuje szczególna ochrona interesu fiskalnego państwa konkurująca z podstawowym zadaniem procedury podatkowej jakim jest ochrona interesów strony postępowania. W sprawach płatności ujawnia się to w przepisie art. 224 Ordynacji podatkowej tj. w tym, że wniesienie odwołania nie wstrzymuje jej wykonania. Od tej podstawowej zasady Ordynacja podatkowa przewiduje wyjątek polegający na możliwości wstrzymania wykonania decyzji na wniosek strony oraz z mocy prawa. jednak możliwość wstrzymania decyzji na wniosek strony są istotnie ograniczone. Zgodnie z art. 224 § 2 Ordynacji podatkowej Organ podatkowy, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje w drodze postanowienia wykonanie decyzji w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem strony lub interesem publicznym.

Przesłanką zatem wstrzymania wykonania decyzji jest więc szczególnie ważny interes strony. Jest to kryterium ocenne, niezdefiniowane i decyduje o nim indywidualna sytuacja podatnika.

Orzeczenie w tym zakresie ma niewątpliwie charakter uznaniowy. Dokonana ocena materiału dowodowego nie przekraczała zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego granic swobodnego uznania organu podatkowego.

W niniejszej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej analizując przedstawioną sytuację podatnika stwierdził brak spełnienia takiej przesłanki, gdyż nie zachodziły żadne wyjątkowe i nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwiały by spełnienie zobowiązań podatkowych. Tym bardziej, iż zarówno we wniosku o wstrzymanie jak i na etapie zażalenia żadna z tych przesłanek w niniejszej sprawie nie została przez skarżącego wykazana. W zasadzie stwierdzić należy, iż pełnomocnik skarżącego, poza ogólnikowymi stwierdzeniami, iż kwota (...) zł jest zbyt dużym obciążeniem dla skarżącego nie wykazał, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z uzasadnionym ważnym interesem strony.

Nie przedstawiono przekonywujących argumentów, które dowodziłyby przedstawioną przez pełnomocnika skarżącego tezę. Zwrócić bowiem należy uwagę, iż nie każdy interes strony może podlegać w takich sytuacjach ochronie. Musi tu bowiem wystąpić okoliczność uzasadnionego ważnego interesu strony.

Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny na mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / DZ.U. Nr. 153, poz. 1270 ze zm. / orzekł jak w sentencji.

Na marginesie Sąd zauważa, iż mimo merytorycznego rozpoznania skargi, wydaje się że prawidłowym jednak rozstrzygnięciem jakie winno było zapaść w niniejszej sprawie byłoby jednak odrzucenie skargi, gdyż wydane przez organ podatkowy rozstrzygnięcie nie kończy postępowania podatkowego i nie rozstrzyga o istocie sprawy/ postanowienie NSA z 17 czerwca 1998 I S.A./Lu 1431/987.

Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie do organu wyższego stopnia. Stosownie do tej regulacji, swoją aktualność zachowuje orzeczenie NSA, w którym stwierdza się, że na postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje (postanowienie NSA z 17 czerwca 1998 r., SA/Rz 824/98,). Należy również pamiętać, iż byt prawny postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji organu podatkowego pierwszej instancji jest uzależniony od rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy - z chwilą wydania decyzji przez organ odwoławczy traci moc obowiązującą postanowienie o wstrzymaniu wykonania (wyrok WSA z 16 marca 2004 r., I SA/Łd 2261/02, LEX nr 143765).