Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 października 2007 r.
I SA/Kr 686/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Józef Gach.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 11 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2000 - co do wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: oddalić wniosek o zmianę postanowienia z dnia (...) stycznia 2007 r. oddalającego wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...).08.2007 r. skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji przez Sąd. Tymczasem wniosek tego rodzaju został już oddalony postanowieniem z dnia (...).01.2007 r. W związku z tym kolejny wniosek skarżącego w tej samej sprawie należało potraktować jako wniosek o zmianę tego postanowienia. Wniosek ten nie jest jednak zasadny. Nie wskazano w nim bowiem na zmianę okoliczności sprawy, tak jak tego wymaga art. 61 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Dlatego na podstawie tego przepisu Sąd orzekł jak w sentencji.