Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399049

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 8 listopada 2013 r.
I SA/Kr 671/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 20 lutego 2013 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, luty, marzec i kwiecień 2007 r. postanawia: - sprzeciw odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2013 r. Referendarz sądowy oddalił wniosek B.S. o zwolnienie od kosztów sądowych. Odpis postanowienia został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w trybie podwójnego awizo w dniu 4 września 2013 r. Sprzeciw od ww. postanowienia został wniesiony w dniu 12 września 2013 r. (data stempla pocztowego). Ponieważ nie był on podpisany, skarżący został wezwany o jego podpisanie - brak ten w wyznaczonym przez Sąd terminie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", od zarządzeń i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, strona może wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia. Sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zostały uzupełnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym (art. 259 § 2).

W sprawie postanowienie Referendarza sądowego doręczono pełnomocnikowi skarżącego w trybie określonym w art. 73 p.p.s.a. w dniu 4 września 2013 r. (środa). Siedmiodniowy termin do wniesienia sprzeciwu upływał więc w dniu 11 września 2013 r. (środa). Tymczasem sprzeciw wniesiono do Sądu w dniu 12 września 2013 r. Został więc on wniesiony po terminie i podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 259 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.