Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 lutego 2007 r.
I SA/Kr 66/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sędziowie WSA: Stanisław Grzeszek, Maria Zawadzka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2007 r., sprawy ze skarg J. C., na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia 27 października 2005 r. od nr (...), do nr Kol(...), w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących określenia podatku od środków transportu za, lata 2000 i 2001, 2002, 2003 oraz pierwszej raty podatku za 2004 r., - s k a r g i o d d a l a.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzjami z dnia (...) czerwca 2005 r. (...)Prezydent Miasta działając na podstawie art. 207, 245 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) odmówił uchylenia decyzji określających zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych w części dotyczącej lat 2000, 2001, 2002, 2003 oraz I raty za 2004 rok.

W uzasadnieniu powyższych decyzji podano, iż postanowieniem z dnia (...) lutego 2005 r. wznowiono, na żądanie strony postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego od środków transportowych za lata 2000, 2001, 2002, 2003 i 1 raty za 2004 rok. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że skarżący J. C. był właścicielem pojazdu o numerze rejestracyjnym (...) marki (...) od (...).06.1993 r. do (...)12.2004 r. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy w zakresie tego podatku ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego już zarejestrowanego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek ten został nabyty. Obowiązek podatkowy wygasa natomiast dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Pojazd o nr rej. (...) został wyrejestrowany decyzją Wydziału Komunikacji UMK z dnia (...).12.2004 r. a tym samym obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasł dopiero z dniem (...).12.2004 r. Podstawą wyrejestrowania była trwała i zupełna utrata w 1993 r., nie zmienia to jednak w ocenie organu podatkowego I instancji faktu, iż pojazd ten został wyrejestrowany dopiero w (...) grudnia 2004 r. Podatnik wnosił o stwierdzenie, w oparciu o art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji Podatkowej o wznowienie postępowania i uchylenie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych za lata 1998-2001. Organ podatkowy uznał jednak, iż nie zachodzą przesłanki określone w tym artykule.

W odwołaniu od powyższych decyzji skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonych decyzji jako naruszających prawo, w szczególności przepis art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podkreślając, iż nie był właścicielem przedmiotowego pojazdu w dniu wszczęcia postępowania, jak i w dniu wydania decyzji, a tym samym nie zachodziła przesłanka określona w art. 9 powołanej ustawy - tj. istnienie prawa własności. J. C. podkreślił również, iż istotnie w trakcie toczącego się postępowania podatkowego organ nie wiedział o tym, iż nie jest on już właścicielem przedmiotowego pojazdu, jednakże z całą pewnością wiedzę taką organ posiadał w toku wznowionego postępowania.

Decyzjami z dnia (...) października 2005 r. od nr (...) do nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze działając na zasadzie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej utrzymało w mocy zaskarżone decyzje Prezydenta Miasta. Organ odwoławczy w uzasadnieniu powyższych decyzji podał, iż jak słusznie wskazał organ podatkowy I instancji obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Skoro zatem podatnik wyrejestrował pojazd z powodów zaistniałych w 1993 r., lecz dopiero w dniu (...) grudnia 2004 r., to tym samym dopiero wówczas wygasł obowiązek podatkowy. W ocenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w niniejszej sprawie nie zaistniały przesłanki przewidziane w art. 240 § 1, a zatem słusznie organ I instancji wydał decyzje o odmowie uchylenia dotychczasowych decyzji.

W skargach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonych decyzji oraz poprzedzających je decyzji organu I instancji. Zaskarżonym decyzjom zarzucił obrazę przepisu art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji Podatkowej polegające na przyjęciu, ze w niniejszej sprawie brak jest przesłanek do wznowienia postępowania o ustalenie wysokości podatku od środków transportowych za lata 2000, 2001, 2002, 2003, i I raty za 2004 rok.

Skarżący podkreślił, iż w jego opinii zachodzą przesłanki przewidziane w art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji Podatkowej albowiem w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość przedmiotowego podatku, nie był on właścicielem pojazdu o nr rej (...), co zostało następnie potwierdzone decyzjami Wydziału Komunikacji UMK. Fakt ten nie był wcześniej znany organowi I instancji, gdyż został ujawniony dopiero po wydaniu decyzji. Zdaniem skarżącego niewątpliwie okoliczność ta miała istotne znaczenie dla toczącego się wówczas postępowania, bowiem w dniu wydania decyzji nie istniał przedmiot podlegający opodatkowaniu.

W odpowiedzi na skargi Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o ich oddalenie podtrzymując w całości dotychczas zajmowane stanowisko.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy u zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Natomiast z treści art. 9 ust. 5 w u ustawy obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Z powyższego wynika, iż podatek od środków transportowych jest związany z posiadaniem prawa własności do takiego środka. Istnienie prawa własności, jak i fakt, że pojazd jest zarejestrowany lub wpisany do rejestru oznacza, że osoba figurująca w rejestrze jako właściciel pojazdu jest obciążona obowiązkiem podatkowym w podatku od środków transportowych. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego jest natomiast następstwem wyrejestrowania środka transportowego. Tym samym nie wystarczy faktyczne wycofanie z ruchu środka transportowego, konieczne jest dokonanie wyrejestrowania na stałe, w trybie przewidzianym właściwymi przepisami. (por. wyrok NSA z 22 maja 1997 r. I SA/Wr 1573/96 Wspólnota 1998/20/26). Kwestię wyrejestrowania pojazdu regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Artykuł 79 tejże ustawy wymienia enumeratywnie sytuacje, w których pojazd na wniosek właściciela podlega wyrejestrowaniu. Okoliczności te to:

1)

przekazanie, w celu jego utylizacji, do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę, pojazdu lub zespołów posiadających określone cechy identyfikacyjne,

2)

kradzież pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania,

3)

wywóz pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,

4)

zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą,

5)

udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

W przedmiotowej sprawie decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu została wydana dopiero w dniu (...) grudnia 2004 r., a tym samym dopiero wówczas, jak słusznie podkreśliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze wygasł obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych.

Wobec powyższego, jako niezasadny uznać należy zarzut skarżącego jakoby organy podatkowe wydając decyzje w niniejszej sprawie naruszyły art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z tym przepisem "w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję." Powyższy przepis pozwala na wznowienie postępowania, gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, a nieznane organowi, który taką decyzję wydał. Przesłanka istotnych okoliczności lub dowodów jest spełniona wówczas gdy:

ujawnią się w sprawie nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody okoliczności te lub dowody będą miały charakter nowych w stosunku do przeprowadzonego dotąd postępowania wyjaśniającego powyższe okoliczności lub dowody muszą być istotne dla sprawy, czyli takie, które mogą mieć wpływ na odmienne rozstrzygnięcie, więc wywołują konieczność uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej w całości lub w części.

W przedmiotowej sprawie okoliczność, iż w chwili wydania decyzji skarżący nie był właścicielem przedmiotowego pojazdu nie ma wpływu na jej rozstrzygnięcie. Jak wyżej podano, obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa dopiero po wyrejestrowaniu pojazdu. Tym samym sam fakt, że okoliczności będące podstawą wydania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu powstały już w roku 1993 nie ma żadnego znaczenia dla obowiązku zapłaty podatku od tego środka transportowego. Z powyższego wynika więc, iż okoliczność ta nie zmieniłaby decyzji organów podatkowych. Jej ujawnienie nie powoduje zatem konieczności uchylenia wydanych decyzji, a tym samym, nie zachodzą przesłanki wznowienia postępowania.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na zasadzie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270).