Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880180

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2012 r.
I SA/Kr 659/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.G. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia 27 lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia postanawia: połączyć sprawę prowadzoną dotychczas pod sygn. akt I SA/Kr 659/12 do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą I SA/Kr 642/12.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.