Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2006 r.
I SA/Kr 658/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Długosz-Ślusarczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21 lutego 2006 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2001 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w terminie siedmiodniowym, przy jednoczesnym pouczeniu o zastosowaniu rygoru odrzucenia skargi w razie jej nieopłacenia.

Wezwanie to doręczono skutecznie skarżącemu awizując je dwukrotnie: w dniu (...) kwietnia 2006 r. i ponownie (...) maja 2006 r. (dowód doręczenia w aktach). Mimo upływu zakreślonego terminu, którego ostatni dzień przypadał na (...) maja 2006 r. należna opłata nie została uiszczona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Nie uzupełnienie braku fiskalnego skargi na podstawie przepisu art. 220 par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( DZ. U. Nr. 153, poz. 1270) wywołuje skutek w postaci odrzucenia skargi.

Dlatego skoro skarżący należnego wpisu od skargi nie uiścił Wojewódzki Sąd Administracyjny w oparciu o przepis wyżej powołany oraz art. 73 tej ustawy orzekł jak w sentencji.