Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 listopada 2007 r.
I SA/Kr 65/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Znamiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do przepisu art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze. zm. / od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Skarżąca wnosząc skargę nie uiściła opłaty. W związku z tym pismem z dnia 7 września 2007 r. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł należnego od skargi. Wpis ten winien zostać uiszczony w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie o opłatę z powodu nieobecności adresata zostało złożone w placówce pocztowej a zawiadomienie o tym umieszczono w skrzynce adresata w dniach 12 i 20 września 2007 r. W takim przypadku za datę doręczenia uznaje się ostatni dzień okresu na jaki pozostawiono pismo (art. 73 powołanej ustawy). W związku z powyższym siedmiodniowy termin liczony od daty drugie awizo upłynął 27 września 2007 r. Skarżąca nie uiścili wpisu.

Z tego względu, Sąd odrzucił skargę działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepis ten stanowi bowiem, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Dlatego też orzeczono jak w sentencji.