Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2006 r.
I SA/Kr 644/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S.A. z siedzibą w K. 15 lutego 2006 r. Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości straty za 2003 rok postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik S.S.A. z siedzibą w K. wniósł w dniu 22 marca 2006 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 15 lutego 2006 r. w przedmiocie określenia wysokości straty za 2003 rok.

Od skargi nie został uiszczony należny wpis sądowy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Stosownie do art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.)

od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym (tj. skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia, skargi o wznowienie postępowania) pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżania są należności pieniężne, a w innych pobiera się wpis stały.

Z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193 ze zm.) wynika, iż wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, których przedmiot dotyczy należności pieniężnych objętych zaskarżonym aktem, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca, bowiem strata nie jest należnością pieniężną. Wobec powyższego, zgodnie § 2 powołanego powyżej rozporządzenia, pełnomocnik działający imieniem skarżącej Spółki winien uiścić wpis stały w wysokości 200 zł, czego nie uczynił.

Zgodnie z art. 221 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania, albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Co prawda § 5 ust. 2 powołanego rozporządzenia stanowił, iż wpis stały os skargi wnoszonej przez adwokata lub radcę prawnego uiszcza się na wezwanie (gotówką do kasy sądu lub na rachunek bankowy tego sądu) po przekazaniu skargi sądowi, jednak Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 7 marca 2006 r. sygn. akt SK 11/05 orzekł, iż § 5 ust. 2 powołanego rozporządzenia jest niezgodny z art. 221 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 2 Konstytucji. Wyrok ten został ogłoszony w dniu 17 marca 2006 r. w Dz. U. Nr 45 poz. 322.

Zatem, skoro w niniejszej sprawie skarga została wniesiona przez pełnomocnika w dniu 22 marca 2006 r., a więc po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to pełnomocnik, będący radcą prawnym winien uiścić należny wpis bez wezwania sądu.

Ponieważ jednak tego nie uczynił, skargę odrzucono na podstawie art. 221 w 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270).