Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 lutego 2008 r.
I SA/Kr 642/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. M. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadku postanawia: - skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) marca 2006 r. P. M. B. złożyła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadku.

Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zarządzeniem z dnia 22 listopada 2006 r. wezwał Skarżącą do uiszczenia wpisu w kwocie 1.500,00 zł. Na powyższe zarządzenie Skarżąca wniosła zażalenie, w którym domagała się jego uchylenia bądź zmiany.

Postanowieniem z dnia (...) sygn. akt (...) Naczelny Sąd Administracyjny zażalenie oddalił.

Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia (...) oddalił wniosek Skarżącej o zwolnienie jej z ponoszenia kosztów sądowych.

W związku z uprawomocnieniem się postanowienia z dnia (...) sekretariat Sądu wezwał Skarżącą do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi z dnia (...) marca 2006 r. w kwocie 1.500,00 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia ww. wezwania, pod rygorem odrzucenia tejże skargi.

Wezwanie Skarżąca odebrała w dniu 12 grudnia 2007 r. i pomimo upływu wyznaczonego terminu nie wpłaciła ww. opłaty na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z tego względu skargę odrzucono na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr l53 poz. l27)