Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507207

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2018 r.
I SA/Kr 632/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Firek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R., S. Z. i W. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 marca 2018 r., znak (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania podatkowego i ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r. postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi M. R., S. Z. i W. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania podatkowego i ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r. W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W jego uzasadnieniu wskazano, że łączne zobowiązanie pieniężne, określone za lata 2012-2016 wynosi w sumie (...) zł. Skarżący nie dysponują środkami pieniężnymi w takiej wysokości, a wszczęcie egzekucji może prowadzić do zajęcia ich lokali mieszkalnych, a zatem spowodować skutki nieodwracalne. Dla jednej ze skarżących może to mieć również poważne skutki zdrowotne, a to z uwagi na jej wiek. Skarżący podnieśli, że z uwagi na charakter nieruchomości realne jest jej zbycie wyłącznie na cel publiczny, obecnie trwają negocjacje z Gminą K. w sprawie nabycia tych terenów, wykorzystywanych jako park. Nadto w uzasadnieniu wniosku podkreślono wysokie prawdopodobieństwo uchylenia wszystkich zaskarżonych decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji zasługiwał na uwzględnienie.

W myśl art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm - oznaczanej dalej jako p.p.s.a.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Część argumentacji, podniesionej na poparcie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji musi być uznana za chybioną. Nie mogły odnieść skutku te argumenty strony skarżącej, które opierały się na podkreślaniu wad zaskarżonej decyzji. Sąd na etapie sprawy, w którym następuje rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, nie bada trafności zarzutów zgłoszonych w skardze, odnośnie niezgodności zaskarżonego aktu z prawem, a jedynie dokonuje oceny wystąpienia ustawowych przesłanek uzasadniających wstrzymanie jego wykonania. Ustosunkowanie się do zarzutów skargi na etapie rozpoznawania przedmiotowego wniosku jest niedopuszczalne (zob. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. akt II OZ 661/14 oraz z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt II OZ 428/14).

Należy jednak zauważyć, że sama wysokość zobowiązania podatkowego, określonego w zaskarżonej decyzji (377 792,24 zł) czyni prawdopodobną egzekucję z nieruchomości. To zaś oznacza, że wykonanie decyzji mogłoby spowodować skutki trudne do odwrócenia dla skarżących. W ocenie Sądu istotną okolicznością jest również to, że skarżącym trudno byłoby obecnie zbyć nieruchomości, z którymi wiąże się sporne łączne zobowiązanie pieniężne, albowiem sprawa tzw. (...) jest lokalnie dobrze znana i problemem mogłoby być znalezienie podmiotu, gotowego nabyć ten teren. W tym stanie rzeczy należy uznać za uzasadnione czasowe wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego do czasu skontrolowania jego zgodności z prawem w ramach niniejszego postępowania.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia, za podstawę przyjmując art. 61 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.