Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721876

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 września 2019 r.
I SA/Kr 630/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. R. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) lutego 2019 r. nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie B. R. zakwestionowała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 28 lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 maja 2019 r., pismem z dnia 29 maja 2019 r., wezwano skarżącą do uiszczenia należnego od wniesionej skargi wpisu sądowego w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto w wykonaniu zarządzenia referendarza sądowego z dnia 28 maja 2019 r., pismem z dnia 29 maja 2019 r., wezwano skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez podanie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarówno wezwanie o uiszczenie wpisu od skargi, jak i wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 6 czerwca 2019 r. (dowody doręczenia w aktach sprawy). Termin do uiszczenia wpisu od skargi i usunięcia braków formalnych skargi upłynął w dniu 13 czerwca 2019 r., jednak do dnia wydania przedmiotowego postanowienia ww. brak nie zostały usunięty, a wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak wynika z treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.") skarga musi odpowiadać wymaganiom stawianym przez art. 46 p.p.s.a. wszystkim pismom w postępowaniu sądowym (tj. powinna zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać dodatkowe elementy określone w art. 57 § 1 pkt 1-3 p.p.s.a. (wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego). Zgodnie z art. 46 § 2 p.p.s.a., gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń (...).

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjęto, że jeżeli warunki formalne skargi nie zostaną spełnione, skarżący winien być w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi - art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (zob. wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2010 r., I OSK (...), publ. LEX nr 578341 oraz internetowa Centralna Baza Orzecznictwa Sądów Administracyjnych).

Ponadto wskazać należy, że warunkiem skutecznego wniesienia skargi jest uiszczenie wpisu sądowego. Zgodnie bowiem z art. 230 § 1 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Skarga jest zaś pismem wszczynającym postępowanie w myśl art. 230 § 2 p.p.s.a.

Brak wpisu uniemożliwia sądowi podjęcie jakiejkolwiek czynności. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z uwzględnieniem § 2, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku, gdy pismem jest skarga, pod rygorem jej odrzucenia - art. 220 § 3 p.p.s.a.

W świetle przywołanych wyżej unormowań nie budzi wątpliwości, że w realiach przedmiotowej sprawy, warunkiem nadania skardze dalszego biegu, na wskazane w sentencji niniejszego orzeczenia, rozstrzygnięcie było uiszczenie wpisu sądowego od skargi oraz usunięcie braku formalnego, poprzez podanie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń.

Skoro zatem zarówno wezwanie o uiszczenie wpisu od skargi, jak i wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 6 czerwca 2019 r. (dowody doręczenia w aktach sprawy), to termin do uiszczenia wpisu od skargi i usunięcia ww. braków, upłynął w dniu 13 czerwca 2019 r.

Powyższe okoliczności faktyczne sprawy wskazują, że ww. braki formalne i fiskalne skargi nie zostały usunięte w terminie. W ocenie Sądu, ziściły się zatem przesłanki do odrzucenia wywiedzionej w niniejszej sprawie skargi.

W tym stanie rzeczy, Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 oraz art. 220 § 3 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.