I SA/Kr 624/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3205187

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 lipca 2021 r. I SA/Kr 624/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Inga Gołowska (spr.).

Sędziowie WSA: Piotr Głowacki Stanisław Grzeszek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi J. C. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 7 kwietnia 2021 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 czerwca 2021 r. skarżący J. C. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 14 czerwca 2021 r.

Z zapisku urzędowego z dnia 16 lipca 2021 r. wynika, że do dnia 15 lipca 2021 r. wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.") strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Z kolei zgodnie z art. 214 § 1 p.p.s.a., do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie, w tym skargę wniesioną w niniejszej sprawie.

Zgodnie bowiem z treścią art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, pobiera się wpis stosunkowy lub stały, natomiast jak stanowi § 2 tego przepisu, pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

W związku z tym, że skarga nie została opłacona, w trybie art. 220 § 1 p.p.s.a., wezwano skarżącego do uiszczenia wymaganego wpisu. Brak fiskalny skargi miał zostać usunięty w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. W przypadku jego nieuzupełnienia, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzuci skargę, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis.

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis wezwania został doręczony stronie skarżącej w dniu 14 czerwca 2021 r., a termin do uiszczenia wpisu upływał w dniu 21 czerwca 2021 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu co potwierdza zapisek urzędowy z dnia 16 lipca 2021 r. Zatem brak fiskalny skargi nie został, pomimo wezwania, uzupełniony w terminie.

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że w zakreślonym terminie nie uiszczono wpisu sądowego od skargi, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.