Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3057640

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 września 2020 r.
I SA/Kr 621/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 28 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) kwietnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 sierpnia 2020 r. wezwano skarżącego M. R. do uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł od skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 28 kwietnia 2020 r. w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu została doręczona skarżącemu w dniu 21 sierpnia 2020 r. Wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Z treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", wynika, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania, przy czym zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący w wyznaczonym terminie nie uiścił wpisu sądowego. Skarga nie może zatem zostać merytorycznie rozpoznana i podlega odrzuceniu, o czym orzeczono na zasadzie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.