Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2733524

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
I SA/Kr 607/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. D. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

II. zwrócić na rzecz M. Sp. z o.o., ul. (...), (...) (radca prawny J. Z.-W. - pełnomocnik skarżącego L. D.) wpis sądowy od skargi w kwocie (...) (słownie: (...)) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący L. D., działający przez pełnomocnika radcę prawnego J. Z.-W., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 marca 2019 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług, w której ww. organ uznał stanowisko skarżącego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości w drodze licytacji komorniczej za nieprawidłowe.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi.

W dniu 13 czerwca 2019 r. pełnomocnik skarżącego nadał do tut. Sądu pismo, w którym poinformował, że w związku ze śmiercią jego mocodawcy, udzielone mu pełnomocnictwo wygasło. Pełnomocnik skarżącego powołał się na wiadomość o śmierci mocodawcy z komunikatu Krajowej Rady Komorniczej i z uwagi na powyższe okoliczności wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 lub umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Do akt sprawy dołączono wydruk ze strony internetowej: (...), na której znajduje się komunikat o (...) skarżącego (karta nr 20 i 21 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe w niniejszej sprawie należało umorzyć.

Śmierć strony postępowania na gruncie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.") powoduje, w zależności od przedmiotu sprawy, konieczność zawieszenia lub umorzenia toczącego się postępowania sądowego.

Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela (art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego (art. 124 § 3 p.p.s.a.).

Stosownie natomiast do art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania.

W konsekwencji powyższego wskazać należy, że - w każdej sprawie, w sytuacji potwierdzenia śmierci strony należy rozważyć, czy przedmiot postępowania odnosi się "wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego".

W rozpatrywanym stanie faktycznym, skarżący w dniu 17 grudnia 2018 r. złożył do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości w drodze licytacji komorniczej. Wniosek ten został uzupełniony w dniu 12 lutego 2019 r. o informacje doprecyzowujące opisany stan sprawy.

Zweryfikować zatem należy, czy sprawa ze skargi L. D. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług, w której ww. organ uznał stanowisko skarżącego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości w drodze licytacji komorniczej za nieprawidłowe - dotyczy praw i obowiązków ściśle związanych z osobą skarżącego.

Z samej już tylko nazwy (interpretacja indywidualna) można wnioskować, że jest to "prawo ściśle związane z osobą zmarłego", o którym mowa w art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Walor ochronny indywidualnej interpretacji przysługuje wyłącznie wnioskodawcy i nie powoduje ochrony prawnej innych, aniżeli jej adresat (tj. wnioskodawca) podmiotów, chociażby się do niej zastosowali (por. J. Brolik, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, Warszawa 2010 r., str. 177). Zapewnia bowiem wnioskodawcy - i tylko jemu - ochronę prawną na wypadek, gdyby się okazało, że organ udzielający interpretacji się pomylił.

Odmienne stanowisko (tj. uznanie, że postępowanie o wydanie interpretacji, czy postępowanie sądowe, kontrolujące zaskarżoną interpretację może toczyć się z udziałem spadkobiercy wnioskodawcy) mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której spadkobierca dysponuje dwiema interpretacjami, wydanymi na gruncie tego samego stanu faktycznego: jednej wydanej w konsekwencji jej własnego wniosku oraz drugiej - uzyskanej w drodze spadkobrania. Taka sytuacja jest niedopuszczalna (por. postanowienie NSA z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 698/11 oraz postanowienie NSA z dnia 20 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 769/15).

Podsumowując, w przypadku śmierci strony w trakcie postępowania sądowego w sprawie ze skargi na indywidualną interpretację, postępowanie to umarza się na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a., bowiem przedmiot sprawy odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.