Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1806050

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 września 2015 r.
I SA/Kr 592/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ż. K. na decyzję Zarządu Województwa M. z dnia 13 stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w komparycji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 592/15, a także w uzasadnieniu tego postanowienia w wersie 4 od góry poprzez wpisanie prawidłowej daty zaskarżonej decyzji tj. "13 stycznia 2015 r." zamiast błędnie wpisanej daty tj. "13 stycznia 2014 r."

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), Sąd może zarówno z urzędu jak i na wniosek sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (§ 1). Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. O sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im odpisach. Dalsze odpisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu (§ 2).

Sprostowaniu podlegają wadliwości występujące zarówno w samej sentencji orzeczenia i w jego komparycji, jak i w uzasadnieniu orzeczenia (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2011 r., sygn. II OSK 260/10, dostępne na: www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Oczywistość wadliwości może wynikać z samej natury niedokładności, błędu lub omyłki, jak też z porównania ich z innymi niebudzącymi wątpliwości okolicznościami. Wyraża się ona w tym, że jest natychmiast rozpoznawalna i wynika jednoznacznie z treści orzeczenia. O dopuszczalności sprostowania decyduje przede wszystkim wpływ omyłki na treść orzeczenia sądu (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2013 r. sygn. akt II OSK 990/12).

W postanowieniu z dnia 21 maja 2015 r. Sąd na skutek oczywistej omyłki pisarskiej błędnie określił datę zaskarżonej decyzji podając, iż została ona wydana w roku 2014, zamiast prawidłowo w roku 2015. Z akt przedmiotowej sprawy wynika jednoznacznie, że zaskarżona decyzja została wydana w dniu 13 stycznia 2015 r.

Z uwagi na powyższe Sąd na podstawie art. 156 § 1 i 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.