Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399047

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 listopada 2013 r.
I SA/Kr 589/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Inga Gołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg J.P., A.P. i A.P. na interpretacje indywidualne Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. nr (...), (...) i (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia zwrócić skarżącym po 66,70 zł (sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem nadpłaconej opłaty kancelaryjnej

Uzasadnienie faktyczne

J. P., A.P.oraz A.P. złożyli skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na interpretacje indywidualne z 21 grudnia 2012 r. nr (...), (...) i (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług. Sprawy te zostały w dniu 28 czerwca 2013 r. połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygn. akt: I SA/Kr 589/13.

Następnie, w dniu 1 lipca 2013 r. skarżący złożyli trzy wnioski o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia zapadłego w dniu 28 czerwca 2013 r. wyroku, a od każdego z wniosków uiścili opłatę kancelaryjną w wysokości 100,00 zł.

W odpowiedzi, jeden odpis wyroku z uzasadnieniem doręczony został na ręce pełnomocnika reprezentującego wszystkich skarżących.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 234 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej-p.p.s.a.), opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie.

W myśl natomiast art. 225 p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Skoro w niniejszej sprawie doszło do połączenia spraw, w wyniku czego zapadł jeden wyrok, a odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony w jednym egzemplarzu na ręce pełnomocnika reprezentującego wszystkich skarżących, to należna opłata kancelaryjna wynosiła 100,00 zł. Oznacza to, że po stronie skarżących powstała nadpłata w wysokości 200,00 zł, która w świetle zacytowanego powyżej przepisu podlega zwrotowi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie działając na podstawie art. 225 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.