I SA/Kr 568/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644668

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 lutego 2015 r. I SA/Kr 568/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Grzeszek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Towarzystwa H. w K. S.A. w likwidacji na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 31 stycznia 2011 r. nr (...) oraz z dnia 25 stycznia 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r. i 2005 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie działając na podstawie art. 126 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zawiesił na zgodny wniosek stron postępowanie sądowe w sprawie ze skargi Towarzystwa H. w K. S.A. w likwidacji na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 31 stycznia 2011 r. nr (...) oraz z dnia 25 stycznia 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r. i 2005 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

W myśl art. 130 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jak również z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania sądowego zostało wydane w dniu 13 stycznia 2012 r. Do dnia 13 stycznia 2015 r. nie wpłynął wniosek o podjęcie postępowania.

Wobec powyższego, na podstawie art. 130 § 1 oraz art. 131 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.