Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399045

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 listopada 2013 r.
I SA/Kr 517/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprostowania wyroku i postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ze skargi Firmy "B" inż. J.B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 lutego 2013 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 rok postanawia:

1.

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w komparycji wyroku tut. Sądu z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 517/13, poprzez wpisanie prawidłowej daty wydania zaskarżonej decyzji, tj. "7 lutego 2013 r." w miejsce błędnie wpisanej - "2 lutego 2013 r.";

2.

sprostować oczywistą omyłkę pisarską: w komparycji postanowienia tut. Sądu z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 517/13, poprzez wpisanie prawidłowej daty wydania zaskarżonej decyzji, tj. "7 lutego 2013 r." w miejsce błędnie wpisanej - "2 lutego 2013 r."; w uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia poprzez zastąpienie (w wersie czwartym od góry) błędnie wpisanej daty wydania zaskarżonej decyzji, tj. "2 lutego 2013 r." prawidłową - "7 lutego 2013 r.".

Uzasadnienie faktyczne

Kwestia sprostowania orzeczeń sądu została uregulowana w art. 156 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej zwanej "p.p.s.a.", zgodnie z którym sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (§ 1). Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie sprostowaniu mogą ulegać również niedokładności, błędy czy omyłki popełnione w uzasadnieniu wyroku (por. post. SN z dnia 15 kwietnia 1982 r. I PZ 7/82, OSNCP 1982/10/155). Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 zd.1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 166 p.p.s.a. do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Podkreślić należy, że o dopuszczalności sprostowania decyduje przede wszystkim wpływ omyłki na treść orzeczenia sądu. W niniejszej sprawie oczywista omyłka pisarska polegała na wpisaniu w części wstępnej (komparycji) wyroku jak i postanowienia z 18 czerwca 2013 r. błędnej daty wydania zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej. Omyłka ta została powtórzona w uzasadnieniu postanowienia oddalającego wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Analiza akt sądowych i administracyjnych bezspornie wskazuje, że decyzja ta została wydana 7 lutego 2013 r., a nie 2 lutego 2013 r. Nie ulega przy tym wątpliwości, że sprostowanie zaistniałej omyłki nie prowadzi do zmiany wydanych przez Sąd rozstrzygnięć.

Z tego względu orzeczono jak w sentencji postanowienia na zasadzie art. 156 § 1 i § 2 zd. 1 p.p.s.a. (pkt 1) oraz art. 156 § 1 i § 2 zd. 1 w zw. z art. 166 p.p.s.a. (pkt 2).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.