Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2144241

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 7 listopada 2016 r.
I SA/Kr 451/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Inga Gołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 24 lutego 2016 r. znak: (...) w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 2010 r. postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte wskutek skargi J. P. wniesionej na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 24 lutego 2016 r. znak: (...) w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 2010 r.

W piśmie z dnia 2 listopada 2016 r. (data prezentaty Sądu) skarżący oświadczył, że cofa skargę wniesioną w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej jako p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w wypadku skutecznego cofnięcia skargi, sąd umarza postępowanie sądowoadministracyjne.

Mając na uwadze, że cofnięcie skargi w niniejszej sprawie nie ma charakteru czynności zmierzającej do obejścia prawa i nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, Sąd orzekł o umorzeniu postępowania, biorąc za podstawę art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.