I SA/Kr 427/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

I SA/Kr 427/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1665215

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2015 r. I SA/Kr 427/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Monika Rudzka po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku F.U. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi F.U. na decyzję Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 stycznia 2015 r. nr: (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2004 postanawia I) zwolnić skarżącego od kosztów sądowych; II) ustanowić dla F.U.adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka

Uzasadnienie faktyczne

Wraz ze skargą na decyzję Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 stycznia 2015 r. skarżący F.U. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach zawartego w formularzu "PPF" wynika, iż skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną M.U. oraz trojgiem dzieci: M.U. ur. 2000 r., K.U. ur. 2001 r. i A.S. ur.1998 r. Roczny dochód rodziny z prowadzonego przez stronę gospodarstwa rolnego wynosi 1.351,49 zł. Małżonka skarżącego nie pracuje i nie osiąga dochodów. Pobiera ona zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w łącznej kwocie 488 zł miesięcznie. Rodzina F.U. korzysta z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału i leczenia, a także w zakresie dożywiania dziecka i zakupu podręczników szkolnych.

W skład majątku wnioskodawcy wchodzi dom o powierzchni 80 m2 oraz nieruchomość rolna o areale 7.3093 ha. Nie posiada on oszczędności, ani cennych przedmiotów o wartości powyżej 3000 euro.

Uzasadniając wniosek skarżący podniósł, iż znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dochód z prowadzonego gospodarstwa rolnego stanowi główne źródło utrzymania 5-osobowej rodziny. W takiej sytuacji skarżącego nie stać na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Do wniosku załączone zostały kopie następujących dokumentów: zaświadczenia Wójta Gminy O. z dnia 11 lutego 2015 r. o wypłacanych świadczeniach w formie zasiłku rodzinnego z dodatkami, zaświadczenia z dnia 11 lutego 2015 r. o zasiłkach z pomocy społecznej pobieranych przez rodzinę skarżącego w 2014 i 2015 r., zaświadczenia Urzędu Gminy O. z dnia 11 lutego 2015 r. o powierzchni gruntów stanowiących własność skarżącego i rocznej dochodowości gospodarstwa rolnego.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe, zważono, co następuje:

Instytucja przyznania prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma na celu zapewnienie realizacji prawa do sądu stronie, która ze względu na trudną sytuację finansową nie może ponieść kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie we własnym zakresie.

Przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) następuje w określonych przypadkach. W zakresie całkowitym, gdy osoba wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. W zakresie częściowym zaś, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny. W niniejszej sprawie skarżący domaga się przyznania prawa pomocy w pełnym zakresie obejmującym zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienia na jego rzecz pełnomocnika z urzędu.

W ocenie orzekającego F.U. uwiarygodnił w sposób wystarczający, że spełnia przesłanki przyznania mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Skarżący dysponuje niewielkimi dochodami z prowadzonego gospodarstwa rolnego. Na jego utrzymaniu pozostaje żona oraz troje dzieci w wieku szkolnym. Środki finansowe, które pozostają do dyspozycji skarżącego z trudem wystarczają na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych wnioskodawcy i jego rodziny. Skarżący nie posiada przy tym oszczędności, ani przedmiotów wartościowych, które mogłyby zostać spieniężone. O trudnej sytuacji materialnej rodziny świadczy fakt korzystania przez jej członków z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych za zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leczenia oraz dożywiania dziecka w szkole.

F.U. posiada, co prawda majątek nieruchomy w postaci domu oraz nieruchomości rolnej wielkości 7,3093 ha. Należy jednak zauważyć, że posiadane gospodarstwo rolne stanowi jedyne źródło dochodu skarżącego, a w domu zamieszkuje on wraz z rodziną. Trudno zatem oczekiwać, aby w celu pokrycia kosztów sądowych i wynagrodzenia pełnomocnika spieniężył on posiadany majątek.

Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki do przyznania stronie prawa pomocy w zakresie całkowitym, dlatego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 245 § 2, art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.