Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723426

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 września 2019 r.
I SA/Kr 387/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Inga Gołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi A. A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) stycznia 2019 r. znak: (...) w przedmiocie orzeczenia solidarnej odpowiedzialności ze Spółką E. Sp. z o.o. za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r., odsetki za zwłokę i koszty postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z 24 stycznia 2019 r. znak: znak: (...) w przedmiocie orzeczenia solidarnej odpowiedzialności ze Spółką E. Sp. z o.o. za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r., odsetki za zwłokę i koszty postępowania egzekucyjnego w łącznej kwocie (...) zł skarżący A. A. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

Zarządzeniem z 17 maja 2019 r. sygn. akt: I SPP/Kr (...), Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, pozostawił wniosek skarżącego bez rozpoznania bowiem skarżący pomimo, iż został wezwany do złożenia formularza wypełnionego PPF w zakreślonym terminie nie uczynił tego.

Zarządzeniem z 1 lipca 2019 r. Przewodniczący Wydziału I, wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący odebrał w dniu 9 lipca 2019 r. (data na potwierdzeniu odbioru wezwania) odpis wezwania Przewodniczącego do uiszczenia wpisu sądowego jednakże w zakreślonym terminie nie uiścił wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Skarga jest pismem wszczynającym postępowanie sądowe, od którego na podstawie art. 230 § 1 i § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. dalej-p.p.s.a.), zwanej dalej p.p.s.a., pobiera się wpis sądowy. Według art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi doręczono skarżącemu za pośrednictwem operatora pocztowego-(...) w dniu 9 lipca 2019 r. W tej sytuacji siedmiodniowy termin do usunięcia powyższego braku skargi upłynął 16 lipca 2019 r. (we wtorek). W terminie tym skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi. Stosownie do art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. okoliczność ta zobowiązuje sąd do odrzucenia skargi.

Mając powyższe na uwadze, sąd na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.