Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1926458

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 17 listopada 2015 r.
I SA/Kr 361/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki.

Sentencja

Kraków, dnia 17 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.P. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, z dnia 22 grudnia 2014 r., nr 257/OR06/14, w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego za 2009 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 lipca 2015 r. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Odpis powyższego zarządzenia prawidłowo doręczono w dniu 14 sierpnia 2015 r., co wynika z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach. Wpis nie został uiszczony w terminie.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), w skrócie p.p.s.a., stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga na wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skoro nie uiszczono należnego wpisu w terminie, należało w oparciu o przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.