Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675546

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 31 marca 2015 r.
I SA/Kr 354/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 15 grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za październik 2009 r. postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej została prawidłowo doręczona stronie wraz z pouczeniem o środku zaskarżania w dniu 30 grudnia 2014 r. Wskazuje na to zarówno adnotacja doręczającego, jak i osoby odbierającej przesyłkę zamieszczone na zwrotnym poświadczeniu odbioru. Bezpodstawne jest zatem zawarte w skardze twierdzenie, że miało to miejsce dopiero w dniu 31 grudnia 2014 r Skarga została natomiast nadana w dniu 30 stycznia 2015 r. w Urzędzie Pocztowym na adres Dyrektora Izby Skarbowej.

Nie spełniono zatem wymogu określonego w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zgodnie z którym skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Termin do wniesienia skargi minął bowiem w dniu 29 stycznia 2015 r. (czwartek), a nadana została w Urzędzie Pocztowym dzień później tzn. w piątek 30 stycznia 2015 r Z tego względu skargę odrzucono na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.