Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399043

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 19 listopada 2013 r.
I SA/Kr 332/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Grzeszek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "T" sp. z o.o. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007-2010 postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 332/13, w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanej w nagłówku sygnatury akt "I SA/Kr 332/12" wpisać prawidłową "I SA/Kr 332/13".

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Z akt sprawy niewątpliwie wynika, iż postępowanie w sprawie ze skargi "T" sp. z o.o. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007-2010 prowadzone było pod sygnaturą akt "I SA/Kr 332/13", a jedynie wskutek oczywistej omyłki w orzeczeniu kończącym postępowanie wskazano sygnaturę "I SA/Kr 332/12".

Z tego względu Sąd, na zasadzie art. 156 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.