Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028440

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 30 lipca 2019 r.
I SA/Kr 327/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki.

Sentencja

Kraków, dnia 30 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg Ł. G. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) oraz z dnia 31 grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego; postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Ł. G. od wyroku z dnia 8 maja 2019 r.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie wyrokiem z dnia 8 maja 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi Ł. G. Skarżący nie złożył wniosku o uzasadnienie tego wyroku. Pomimo tego Ł. G. pismem z dnia 5 czerwca 2019 r. wniósł skargę kasacyjną sporządzoną osobiście.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna Ł. G. podlega odrzuceniu, jako niedopuszczalna.

Stosownie do art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwanej dalej "p.p.s.a."), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Natomiast zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W przedmiotowej sprawie zapadł wyrok oddalający skargę, a skarżący nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a więc sąd nie doręczył mu uzasadnienia wyroku. Z treści przytoczonych przepisów wynika zaś wprost, że termin do wniesienia skargi kasacyjnej rozpoczyna się od dnia doręczenia stronie odpisu wyroku z uzasadnieniem. Dlatego należy uznać, że brak złożenia przez Ł. G. wniosku o uzasadnienie wyroku i niedoręczenie mu uzasadnienia wyroku stanowi "inną przyczynę" niedopuszczalności skargi kasacyjnej, uzasadniającą jej odrzucenie na podstawie art. 178 p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z dnia 7 lipca 2004 r. sygn. akt GZ 25/04, publ. w ONSAiWSA z 2005 r. Nr 1, poz. 12).

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.