Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879632

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
I SA/Kr 300/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie:, Przewodniczący Sędzia: WSA Grażyna Firek (spr.), Sędzia: WSA Maja Chodacka, Sędzia: WSA Piotr Głowacki, Protokolant: Anna Boczkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2012 r., sprawy ze skargi D.K., na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 2 stycznia 2012 r. Nr (...), w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, odsetek od nieopłaconych składek, na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, odsetek od nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, odsetek od nieopłaconych składek na, Fundusz Pracy oraz kosztów upomnienia, - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.