I SA/Kr 276/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

I SA/Kr 276/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1677449

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. I SA/Kr 276/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki.

Sentencja

Kraków, dnia 22 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. S.A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia 9 grudnia 2014 r., nr (...), w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie pełnomocnik strony skarżącej adw. K.S. został wezwany zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 lutego 2015 r. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Odpis powyższego zarządzenia prawidłowo doręczono w dniu 4 marca 2015 r., co wynika z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach. Wpis nie został uiszczony w terminie.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), w skrócie p.p.s.a., stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga na wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skoro nie uiszczono należnego wpisu w terminie, należało w oparciu o przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.