Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1116980

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 lutego 2012 r.
I SA/Kr 1967/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Inga Gołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Uniwersytetu (...) w K. na indywidualną interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2011 r. znak (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia

I.

skargę odrzucić

II.

zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych 00/100)

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej, została złożona skarga Uniwersytetu w K. na indywidualną interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2011 r. znak (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z 29 listopada 2011 r. strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej - w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jednocześnie stronę poinformowano o tym, że nieusunięcie braków formalnych skargi spowoduje jej odrzucenie. Pismo zawierające powyższe wezwanie wraz z pouczeniem zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 5 grudnia 2011 r. Złożone w odpowiedzi pismo wraz z żądanymi przez Sąd dokumentami zostało przez stronę skarżącą nadane w placówce pocztowej dnia 13 grudnia 2011 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej-p.p.s.a.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi te określa art. 46 § 1 p.p.s.a. wskazując, że każde pismo strony powinno zawierać m.in. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Skarga powinna być zatem podpisana w sposób czyniący zadość zasadom reprezentowania podmiotu, który ją składa. Zgodnie z art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Natomiast art. 29 p.p.s.a. stanowi, że przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28 p.p.s.a., mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Niezachowanie wymogów formalnych skargi skutkuje, zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., wezwaniem skarżącego przez Sąd do uzupełnienia jej braków w wyznaczonym terminie. W razie natomiast ich nieuzupełnienia, bądź uzupełnienia po upływie wyznaczonego terminu, Sąd odrzuca skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Jak wynika z akt sądowych sprawy, Sąd uczynił zadość wynikającemu z art. 49 § 1 p.p.s.a. obowiązkowi wezwania strony skarżącej do uzupełnienia braków formalnych skargi, a przedmiotowe wezwanie z pouczeniem zostało skutecznie doręczone stronie skarżącej w dniu 5 grudnia 2011 r. Wobec powyższego, wyznaczony termin do złożenia odpowiednich dokumentów upłynął w dniu 12 grudnia 2011 r. (tj. w poniedziałek). Tymczasem pismo zawierające żądane przez Sąd dokumenty zostało przez stronę skarżącą nadane na poczcie dnia 13 grudnia 2011 r., a zatem z uchybieniem terminu, gdyż w świetle art. 83 § 3 p.p.s.a. oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Wobec powyższego, skoro braki formalne skargi nie zostały uzupełnione w terminie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. należało odrzucić skargę, o czym orzeczono jak w pkt 1 sentencji postanowienia. W konsekwencji stronie skarżącej należało zwrócić opłacony przez nią wpis od skargi, zgodnie z brzmieniem art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., wedle którego Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.