Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1116978

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 lutego 2012 r.
I SA/Kr 1942/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym W. D. przy uczestnictwie D. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 26 września 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 15 grudnia 2011 r. skarżący został wezwany o uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 1.553,00 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 30 listopada 2011 r. jednakże w zakreślonym terminie - odpowiednio do dnia 7 grudnia 2011 r. skarżący nie uiścił wymaganego wpisu. Uczestniczka D.D. złożyła odrębną skargę, przy czym jej sprawa otrzymała sygnaturę akt I SA/Kr 91/12.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a." od pism wszczynających postępowanie przed sądem w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie skarżący pomimo wezwania nie uiścił wpisu, stąd też wniesiona przez niego skarga podlega odrzuceniu.

Wobec powyższego na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.