Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399041

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 26 listopada 2013 r.
I SA/Kr 1936/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "T" Sp. z o.o. w K. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia 28 maja 2010 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2010 r., I SA/Kr 1501/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, działając na zgodny wniosek stron, zawiesił postępowanie sądowe w trybie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Z uzasadnienia powyższego postanowienia wynikało, że strony wnosząc o zawieszenie postępowania sądowego, oczekiwały na podjęcie ponownej uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie abonamentów medycznych (postanowienie NSA z dnia 5 października 2010 r., II FSK 541/09)

Wydane w sprawie postanowienie o zawieszeniu postępowania zostało doręczone pełnomocnikom stron. Postanowienie nie zostało zaskarżone przez żadną ze stron.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia tj. do dnia 26 listopada 2013 r. żadna ze stron nie wniosła o podjęcie postępowania sądowego. Postanowieniem z dnia 26 listopada 2013 r., I SA/Kr 1501/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, działając z urzędu, podjął postępowanie sądowe. Sprawie została nadana nowa sygnatura akt I SA/Kr 1936/13.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe należało umorzyć.

Zgodnie z art. 130 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu. Postępowanie sądowe zostało zawieszone 3 listopada 2010 r. na zgodny wniosek stron; żadna ze stron nie wniosła o jego podjęcie, a w dniu wydania niniejszego postanowienia ww. termin 3-letni upłynął.

W związku z powyższym należało orzec jak na wstępie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.