I SA/Kr 1886/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

I SA/Kr 1886/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1665208

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2015 r. I SA/Kr 1886/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Monika Rudzka po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J K na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 22 października 2014 r. Nr: (...) w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia I) zwolnić J. K. od kosztów sądowych; II) ustanowić dla J. K. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek Jacka Kapery o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 22 października 2014 r. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach zawartego w formularzu "PPF" wynika, że skarżący prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Źródłem jego utrzymania jest dochód z najmu w wysokości 300 zł. W skład majątku wnioskodawcy wchodzi dom o powierzchni 106 m2 na działce 8 arowej i dom o powierzchni 70 m2 na działce 6 arowej położone na ul. M. w K. Nie posiada on oszczędności, ani cennych przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro.

Uzasadniając wniosek o przyznanie prawa pomocy J.K. podniósł, iż postępująca i nawracająca choroba utrudnia mu normalną egzystencję, dlatego bez profesjonalnej pomocy nie jest w stanie występować w sądzie. Od 1 lipca 2013 r. skarżący nie prowadzi działalności gospodarczej, a od 15 października 2014 r. została mu wstrzymana wypłata zasiłku z ZUS. Obecnie jedynym dochodem skarżącego jest dochód z najmu domu. Najemcy pokrywają także wszystkie opłaty związane z utrzymaniem domu (media, prąd, gaz, itp.). W pokryciu kosztów utrzymania pomaga stronie przyrodni brat, J.C., J.K. podał także argument finansowego wykorzystania przez wspólnika, z którym miał prowadzić działalność gospodarczą polegającą na produkcji doniczek. Efektem tej współpracy jest pięć spraw komorniczych i około dziesięciu spraw sądowych. Samochód skarżącego Nissan Navara został rozbity przez L.R.A. Podczas pobytu skarżącego w sanatorium w 2014 r. jego dom został okradziony i zdewastowany, a lokatorzy pozostawili nieopłacone rachunki za prąd i gaz w kwocie 1.700 zł. Obecnie dom stoi nieużytkowany, gdyż skarżącego nie stać na pokrycie kosztów jego remontu.

Odnosząc się do wezwania referendarza sądowego o uzupełnienie wniosku o przyznanie prawa pomocy J.K. w piśmie z dnia 26 lutego 2015 r. oświadczył, że od dwóch lat nie posiada rachunków bankowych, gdyż nie stać go na opłacanie prowizji bankowych. Zasiłek z ZUS do października 2014 r. był wypłacany za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ze względu na nasilającą się chorobę skarżący nie jest w stanie przedstawić zaświadczenia z Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców, lecz jedyny samochód, który posiadał to Nissan Navara 2,5 DCI rok produkcji 2006, który został mu ukradziony. Wydatki strony przedstawiają się następująco: podatek PPE 26 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 46 zł, podatek od nieruchomości 1.217 zł rocznie (305 zł kwartalnie), prąd 94,07 zł i 144,12 zł, telefon stacjonarny 99,66 zł (umowa została już rozwiązana), gaz w okresie zimowym 1.450,38 zł i 103,07 zł. Koszty mediów w całości pokrywają lokatorzy wynajmujący dom. Skarżącego nie stać na wykupienie recept. Przyrodni brat skarżącego, J.C. pomaga mu finansowo i fizycznie przy pracach związanych z utrzymaniem domu i przyległego do niego terenu.

Do pisma załączone zostały kopie następujących dokumentów: zeznania PIT-28 wraz z informacją PIT-28/A za 2014 rok z wykazanym przychodem z najmu w wysokości 3.600 zł, informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2014 rok (PIT-11A) z wykazanym przychodem w wysokości 13.608,90 zł, zawiadomienia z dnia 5 lutego 2015 r. o terminie rozprawy w sprawie z powództwa M.B. i W.B. przeciwko J.K. o zapłatę, potwierdzenia wpłaty w dniu 19 lutego 2015 r. kwoty 26 zł na rzecz Urzędu Skarbowego, potwierdzenia uiszczenia opłaty 46 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości za 2015 rok (1.217 zł), potwierdzeń płatności za energię elektryczną, faktury za usługi telekomunikacyjne za luty 2015 r. na kwotę 99,66 zł, dwóch faktur za gaz za luty 2015 r. na kwoty 1.450,38 zł i103,07 zł, trzech protokołów sprzedaży ruchomości przez Komornika Sądowego w dniu 13 stycznia 2015 r., dwóch recept z dnia 11 lutego 2015 r. oraz oświadczenia J.C. o sytuacji materialnej J.K. oraz formie udzielanej mu pomocy.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe, zważono, co następuje:

Instytucja przyznania prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma na celu zapewnienie realizacji prawa do sądu stronie, która ze względu na trudną sytuację finansową nie może ponieść kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie. Przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) następuje w określonych przypadkach: w zakresie całkowitym, gdy osoba wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W niniejszej sprawie skarżący domaga się przyznania prawa pomocy w pełnym zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia na jego rzecz pełnomocnika z urzędu.

W ocenie orzekającego J.K. uwiarygodnił w sposób wystarczający, że spełnia przesłanki przyznania mu prawa pomocy w zakresie całkowitym. Sytuacja materialna i zdrowotna skarżącego nie jest łatwa. Aktualnie źródłem jego utrzymania jest dochód z najmu w wysokości 300 zł oraz pomoc finansowa udzielana mu przez przyrodniego brata. Stan zdrowia wnioskodawcy wymaga przyjmowania lekarstw, których nie jest w stanie wykupić ze względu na brak środków finansowych. Wobec skarżącego toczą się postępowania egzekucyjne, jego majątek ruchomy jest wyprzedawany przez komornika. Wnioskodawca nie dysponuje żadnymi oszczędnościami, ani przedmiotami wartościowymi, które mogłyby zostać spieniężone. W przedstawionej sytuacji skarżący nie jest w stanie wygospodarować jakichkolwiek środków na pokrycie kosztów związanych z prowadzonym postępowaniem sądowym.

Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki do przyznania stronie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie w całości od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu, dlatego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 245 § 2, art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.