Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748941

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2015 r.
I SA/Kr 1848/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg A.R. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 sierpnia 2011 r. nr (...),(...),(...),(...),(...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2007 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Wobec zgłoszonego przez strony postępowania zgodnego wniosku postanowieniem z dnia 15 maja 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skarg A.R. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 sierpnia 2011 r. nr (...),(...),(...),(...) i (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2007 r., a to na zasadzie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 130 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") - sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 lat od daty postanowienia o zawieszeniu.

W niniejszej sprawie w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania sądowego (upływ wskazanego terminu nastąpił z dniem 15 maja 2015 r.) żadna ze stron nie wystąpiła z wnioskiem o podjęcie postępowania sądowego, a zatem stwierdzić należy, że zaistniały podstawy do umorzenia postępowania na podstawie art. 130 § 1 p.p.s.a.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 130 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.