Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644920

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 lutego 2015 r.
I SA/Kr 178/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Śmiałowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie: po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku U.G., o zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 16 grudnia 2014 r., nr (...), w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne postanawia: umorzyć postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła skarga U.G. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 16 grudnia 2014 r., nr (...), w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 239 pkt1) lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Niniejsze postępowanie sądowoadministracyjne prowadzone pod sygn. akt I SA/Kr 178/15 zaliczyć należy do katalogu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. W związku z tym dalsze prowadzenie incydentalnego postępowania o zwolnienie od kosztów sądowych, uznać należy za bezprzedmiotowe. Zwolnienie takie obowiązuje już bowiem z mocy samej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 258 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.