I SA/Kr 1779/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644699

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 lutego 2015 r. I SA/Kr 1779/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maja Chodacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.M.O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 sierpnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżona decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 sierpnia 2014 r., nr (...), w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. została skutecznie doręczona skarżącemu J.M.O. - wraz z prawidłowym pouczeniem o prawie i terminie wniesienia skargi do Sądu - w dniu 25 sierpnia 2014 r.

Pismem z dnia 3 października 2014 r. (data nadania w placówce pocztowej) skarżący złożył za pośrednictwem organu skargę na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W skardze zawarto wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie natomiast z treścią art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

W niniejszej sprawie skarżący otrzymał zaskarżoną decyzję w dniu 25 sierpnia 2014 r., a zatem termin do wniesienia skargi upłynął wraz z dniem 24 września 2014 r. Tymczasem skarżący wniósł skargę dopiero w dniu 3 października 2014 r.

Jednocześnie postanowieniem z dnia 11 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Wobec powyższego skargę należało uznać za wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, co spowodowało jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.