Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399039

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 12 listopada 2013 r.
I SA/Kr 1720/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Śmiałowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie: po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata A.M., o wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w sprawie ze skargi A.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 3 sierpnia 2011 r., nr (...), w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn, postanawia: przyznać adwokatowi A.M. wykonującej zawód w ramach Kancelarii Adwokackiej "I" A.M. B.M. s.c., znajdującej się w K. przy ul. C., wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 295,20 zł. (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy) zawierające podatek od towarów i usług w wysokości 55,20 zł. (pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy)

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012 r. przyznał stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. Na tej podstawie, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, dnia 16 grudnia 2013 r. wyznaczył pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata A.M. W "Piśmie przygotowawczym pełnomocnika Skarżącej" z dnia 5 września 2013 r. (data wpływu 6 września 2013 r.) wniosła ona o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu wobec nieuiszczenia ich przez skarżącego w jakiejkolwiek części.

W dniu 12 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę a pełnomocnik ponowił wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, oświadczając, iż nie zostały one uiszczone w całości ani w części.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z p.zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W niniejszej sprawie wyznaczony pełnomocnik strony skarżącej reprezentował ją w postępowaniu I instancyjnym. Wywiązał się tym samym z powierzonych mu obowiązków. Stąd też zasądzenie wynagrodzenia z tego tytułu jest zasadne.

W związku z tym orzekający przyznał pełnomocnikowi wynagrodzenie za I instancję w kwocie 240 zł.) na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r., Nr 163, poz. 1348 z p.zm.) podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług ustaloną w oparciu o art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zw. z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i wynoszącą w tym wypadku 55,20 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sekwencji, na podstawie art. 258 § 2, pkt 8 w zw. z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.