Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399038

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 listopada 2013 r.
I SA/Kr 171/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Inga Gołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zakładu "K" w likwidacji w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 12 października 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Zakład "K" w likwidacji w B. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 12 października 2012 r. nr (...), w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 17 maja 2013 r. sygn. akt: I SA/Kr 171/13 oddalono wniosek strony skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych, a zażalenie od tego postanowienia zostało następnie oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 sierpnia 2013 r. sygn. akt: II FZ 575/13.

W związku z powyższymi rozstrzygnięciami, zarządzeniem z 10 września 2013 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 1.500,00 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo zawierające wezwanie wraz z pouczeniem było dwukrotnie awizowane w dniach 12 i 20 września 2013 r. i ostatecznie nie zostało odebrane przez adresata, a żądany wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej-p.p.s.a.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nieopłaconej skargi, na podstawie art. 220 § 1 w zw. z § 3 p.p.s.a. przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił odpowiedni wpis w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Jak wynika z akt sądowych sprawy, przedmiotowe wezwanie zostało złożone w dniu 12 września 2013 r. w placówce pocztowej na okres czternastu dni, a pomimo dwukrotnego awizowania, nie zostało podjęte przez adresata. W świetle art. 73 § 4 p.p.s.a. jego doręczenie należy zatem uznać za dokonane z dniem 26 września 2013 r. Wobec powyższego, wyznaczony termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 3 października 2013 r. (tekst jedn.: w czwartek).

Skoro wpis nie został uiszczony w powyższym terminie, a wcześniejszy wniosek o przyznanie prawa pomocy został oddalony, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. należało odrzucić skargę, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.